เศราฐกิจ covid-19

มาตรการรับมือ COVID-19 สำหรับสถานประกอบการ

เศรษฐกิจ covid-19

เศราฐกิจ covid-19

ทุกวันนี้หลายบริษัทต่างออกมาตรการในการป้องกัน และรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะประเด็นในการวางมาตรการสำหรับพนักงานในบริษัท ซึ่งข้อมูลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ออกประกาศกรมเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมขอความร่วมมือนายจ้างลูกจ้างร่วมป้องกันร่วมกัน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางกรมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง และการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และกำหนดให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งบุคลากรปฏิบัติตามแนวทางของประกาศดังกล่าว เช่น

ให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังและป้องกันตนเอง ให้งดหรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศ หรือเขตการปกครอง หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ ประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคน เป็นต้น


คำแนะนำสำหรับสถานประกอบการ

ในส่วนของสถานประกอบกิจการ ได้มีมาตรการในการขอความร่วมมือนายจ้าง ลูกจ้างเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวด้วย โดยขอให้สถานประกอบกิจการให้ความรู้แก่ลูกจ้าง ทำความสะอาดสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ จัดหาสบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการตรวจคัดกรองลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน

สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีสถานการณ์สุ่มเสี่ยง เช่น พบลูกจ้างป่วยเป็นจำนวนมาก ให้พิจารณาหยุดการผลิต/บริการ ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ลูกจ้างหยุดพักรักษาตัวและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ทั้งนี้กรณีที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะติดโรค หรือเป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19 จำเป็นต้องไปรับการตรวจรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ ให้นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้าง ใช้สิทธิลาป่วย หรือใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี ตามกฎหมายหรือตามที่ตกลงกัน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการของนายจ้าง

เศราฐกิจ-covid-19


นายจ้างต้องรู้กฏ ลูกจ้างต้องรู้สิทธิ์

เศรษฐกิจ covid-19

การจ่าย/ไม่จ่ายค่าจ้าง

กรณีนี้นายจ้างอาจตกลงกับลูกจ้างให้หยุดงานโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave without Pay) หรือให้ลูกจ้างหยุดงาน โดยไม่จ่ายค่าจ้างตามหลักสัญญาต่างตอบแทน (No Work No Pay) หรือให้หยุดงานโดยจ่ายค่าจ้างตามจำนวนที่ตกลงกับลูกจ้าง ตลอดระยะเวลาที่หยุดงานก็ได้

สำหรับนายจ้าง หรือลูกจ้าง มีข้อสงสัยเกี่ยวสิทธิหน้าที่ และการปฏิบัติตามแนวทางนี้ ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3


ติดตามบทความและข่าวสารของเราได้ที่

https://www.toward-goal.com

https://www.youtube.com/towardthegoal/

https://www.facebook.com/towardthegoal/

นพดล เจริญทรัพยานันต์

เศราฐกิจ-covid-19